Granty na innowacje

ESA Spark Funding – fundusze na innowacje

ESA Spark Funding to program finansujący rozwój i komercjalizację produktów, które powstały w wyniku transferu technologii kosmicznych do użytku ziemskiego.

 • Założeniem Programu ESA Spark Funding jest wdrożenie technologii kosmicznych (np. czujników, materiałów czy elektroniki) do innych branż niż kosmiczna np. transportowej, energetycznej czy ochrony zdrowia.
 • ESA Spark Funding jest skierowane przede wszystkim do MŚP, startupów lub większych podmiotów, które posiadają już linie produktów.
 • Produkty lub usługi zgłaszane do Programu powinny być co najmniej na TRL 3 i posiadać przynajmniej wersję MVP, którą można testować i weryfikować.
 • We wniosku należy przedstawić uzasadnienie komercyjne i plany związane z produkcją i sprzedażą wypracowanego rozwiązania.
 • Na zakończenie Programu ESA Spark Funding beneficjent powinien dostarczyć raport Studium Wykonalności oraz przygotować wersję prototypu/demonstratora.
 • Wnioskodawca może ubiegać się o 75,000 eur bezzwrotnego wsparcia.
 • Projekt należy zrealizować maksymalnie w ciągu 12 miesięcy.
 • Nabór ma charakter ciągły, a terminy ewaluacji określane są na stronie internetowej Programu.

Aplikuj o 75.000 Euro w sześciu krokach

Krok 1

Pobierz dokumenty aplikacyjne

Pobierz formularze aplikacyjne i dokumenty dodatkowe TUTAJ. Upewnij się, że rozumiesz wymagania. Rozpatrywane będą tylko te aplikacje, które spełniają wszystkie wymagania. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z ESA Spark Funding Poland w celu wyjaśnienia, jeszcze przed rozpoczęciem pisania aplikacji.

Krok 2

Sprawdź, czy spełniasz kryteria

 1. MŚP, startup lub większy podmiot, które zazwyczaj posiada już istniejące linie produktów.
 2. Tworzysz innowacje i budujesz swoją przewagę konkurencyjną poprzez integrację technologii kosmicznych w swoich produktach lub tworzenie nowych produktów, skierowanych do użytku w przemyśle spoza sektora kosmicznego.
 3. Jesteś podmiotem prawnym zarejestrowanym w Polsce.
 4. Masz siedzibę główną w Polsce.
 5. Podlegasz polskiej jurysdykcji podatkowej.
 6. Deklarujesz, że działania proponowane w ramach złożonego projektu ESA Spark Funding nie są finansowane z innych źródeł (np. inne wezwania ESA, ESA BIC, Komisja Europejska itp.). Unikanie podwójnego finansowania.

Krok 3

Wybierz technologię do transferu

W ramach ESA Spark Funding można:

W każdym z tych przypadków należy upewnić się, że dawca technologii jest otwarty na współpracę i na jakich zasadach. W razie wyboru patentu lub oprogramowania ESA skontaktuj się pod adresem sf@esabroker.pl, aby ustalić możliwość kontaktu z właścicielem rozwiązania.

Jeśli nie znalazłeś rozwiązania pochodzącego z sektora kosmicznego, a masz jasno określone potrzeby technologiczne, na które szukasz rozwiązania, to wypełnij formularz z zapytaniem o technologie (plik .docx), a my sprawdzimy czy w sektorze kosmicznym znajduje się rozwiązanie dla Twojego wyzwania

Krok 4

Wypełnij dokumenty

Wypełnij i podpisz dokumenty aplikacyjne:

 • Application Template
 • Upewnij się, że Cover Letter, Ogólne Wymagania oraz Ochrona Danych zostały podpisane przez upoważnionego przedstawiciela podmiotu ubiegającego się o ESA Spark Funding.
 • Wypełnij PSSA1, PSSA2, PSSA8.

Krok 5

Prześlij aplikację

Wypełnione dokumenty szablonu aplikacji należy przesłać drogą elektroniczną na adres sf@esabroker.pl, najpóźniej do terminu składania aplikacji – 27.10.2024, 23:59.

Krok 6

Ocena i rozmowa ewaluacyjna

Po otrzymaniu Twojej aplikacji, Komisja Ewaluacyjna sprawdzi poprawność Twojej propozycji w ramach warunków konkursu.

Po akceptacji Twojego wniosku, zaprosimy Cię na rozmowę w dniach pomiędzy 19-22 listopada 2024, gdzie zaprezentujesz swój pomysł przed Komisją Oceniającą Oferty (TEB).

Wyniki procesu ewaluacji przedstawione zostaną maksymalnie w ciągu 4 tygodni od rozmowy ewaluacyjnej.

Jeśli otrzymasz pozytywną ocenę zaprosimy Cię na spotkanie negocjacyjne, na którym ustalimy zakres kontraktu.

Do końca najbliższego naboru pozostało:

 • 00Dni
 • 00Gdzin
 • 00Minut

Najczęściej zadawane pytania

Aby aplikować musisz być osobą prawną, zarejestrowaną zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce. Musisz mieć siedzibę w Polsce i rozliczać podatki w Polsce.

Poszukując innowacji i inspiracji w sektorze kosmicznym w celu opracowania technologii na ziemskie potrzeby można skorzystać z kilku źródeł:

 1. Wykorzystać własne technologie (jeśli takie zostały opracowane).
 2. Sięgnąć po technologie opracowane przez polskie i europejskie podmioty.
 3. Skorzystać z patentów i oprogramowania ESA.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi źródłami:

Jeśli masz konkretną potrzebę technologiczną i szukasz dla niej rozwiązania, to wypełnij formularz (pobierz) i odeślij na adres kontakt@esabroker.pl, a brokerzy ESA sprawdzą dla Ciebie bezpłatnie czy wśród dostępnych technologii w Europie znajdują się odpowiednie rozwiązania.

We wniosku wymagany jest wyraźnie określony jeden podmiot, który będzie reprezentował twórcę produktu (podmiot stosujący technologię kosmiczną). Jeżeli taki podmiot będzie wówczas działał w konsorcjum lub partnerstwie z innymi podmiotami (np. ośrodkiem badawczym, uczelnią), we wniosku należy wskazać go jako partnerów, zachowując przy tym, że wnioskodawca = twórca produktu jako jedyny lider projektu i osoba kontaktowa.

Wnioskodawca może pozyskać do projektu dowolnych dostawców i/lub partnerów, o ile jest to istotne z punktu widzenia celu projektu. Dokument ofertowy pozwala na ich wprowadzenie. Preferowane są technologie pochodzące od polskich i europejskich firm.

Nie. Inkubowane ESA BIC mogą aplikować, jeśli ich okres inkubacji minął przed złożeniem wniosku o finansowanie ESA Spark.

Projekt polegający na transferze technologii (technologia kosmiczna do sektora innego niż kosmiczny) obejmuje dwie główne strony: twórcę produktu, który wspiera nowy/ulepszony produkt lub usługę, oraz dostawcę technologii kosmicznej, który posiada technologię kosmiczną.

Technologia kosmiczna kwalifikująca się do projektu ESA Spark Funding jest rozumiana jako każda technologia, która została opracowana lub wykorzystana do zastosowań kosmicznych. „Technologia kosmiczna” odnosi się na przykład do czujników, materiałów lub elektroniki opracowanych do celów kosmicznych. „Zasoby/usługi kosmiczne” obejmują na przykład łączność satelitarną, pozycjonowanie satelitarne, nawigację i pomiar czasu (PNT), satelitarną obserwację Ziemi, satelitarny system automatycznej identyfikacji (AIS) lub technologie pogody kosmicznej.

Rynki inne niż kosmiczne obejmują między innymi takie dziedziny, jak rolnictwo, energia, środowisko, zdrowie, bezpieczeństwo czy transport. Każdy rynek, który ma bezpośrednie zastosowanie naziemne.

Sztuka oceny wniosku to pozytywny wpływ społeczno-gospodarczy, który powstanie w przypadku wsparcia projektu. Oczekuje się, że wnioskodawca przedstawi wpływ, jaki produkt/usługa przyniesie na jego działalność, klientów, środowisko itp. Taka analiza może również dotyczyć celów zrównoważonego rozwoju, na które produkt/usługa ma wpływ. Poziom szczegółowości będzie zależał od możliwości dostosowania projektu do celów, zadań docelowych i wskaźników. Idealna aplikacja zawierałaby wszystkie te elementy:

 • osiągnięte cele,
 • osiągnięte zyski,
 • wskaźniki pomiaru wpływu (w miarę możliwości odwołujące się do oficjalnych), oraz
 • oczekiwany wpływ (np. produkt przyczyni się do utworzenia X miejsc pracy w ciągu najbliższych 5 lat).

Projekty muszą trwać co najmniej 6 i maksymalnie 12 miesięcy.

Procedura oceny przebiega w dwóch etapach:

Etap pierwszy: Komisja Otwarcia Przetargów (TOB) odbywa się po upływie terminu składania ofert i ocenia, czy zostały spełnione wszystkie wymogi formalne. Jest to kluczowy krok, aby pozostać w procesie aplikacyjnym.

Etap drugi: Po TOB odbywa się posiedzenie Komisji Oceny Przetargów (TEB), którego zadaniem jest ocena złożonych dokumentów. Podczas TEB wnioskodawca przedstawia swój projekt (15 minut) i odpowiada na pytania Komisji (15–30 minut). TEB ocenia każdego z wnioskodawców pod kątem kryteriów oceny i podejmuje decyzję, czy firmie zostanie zaoferowane finansowanie w ramach zaproszenia. TEB jest zarządzany przez ABGi Poland, ESA oraz Ministerstwem Rozwoju, przy udziale ekspertów technologicznych. Posiedzenie TEB odbywa się kilka tygodni po terminie składania wniosków. Firma pozna wyniki maksymalnie do jednego miesiąca po TEB.

W skład TOB wchodzą przedstawiciele Brokerzy ESA w Polsce, ESA, Ministerstwo Rozwoju.

TEB składa się z przedstawicieli ESA, Brokerów ESA w Polsce, Ministerstwa Rozwoju oraz ekspertów technologicznych.

Po akceptacji firma zostanie zaproszona do podpisania umowy ESA Spark Funding PL udostępnionej w wersji roboczej wraz z dokumentacją Open Call. Podczas „spotkania negocjacyjnego” możemy wyjaśnić wszelkie informacje potrzebne przed rozpoczęciem projektu, a także ponownie przeanalizować sugestie i/lub dodatkowe wymagania przedstawione przez Komitet w TEB. Oczekuje się, że po dostarczeniu minimum informacji wymaganych do przygotowania umowy (np. oświadczenia o zgodności podatkowej, dane bankowe) podpisanie umowy zajmie kilka dni.

Pierwsza rata (50% całkowitej kwoty) zostanie wypłacona po podpisaniu przez obie strony umowy ESA Spark Funding PL. Druga rata (pozostałe 50% całkowitej kwoty) zostanie wypłacona po pomyślnym przeprowadzeniu Przeglądu Końcowego, akceptacji przez ESA Technology Broker PL wszystkich Deliverabli należnych w ramach Umowy i spełnieniu przez Wnioskodawcę wszystkich zobowiązań umownych wynikających z Umowy. Nie ma możliwości zmiany tych warunków.

Ponieważ działania prowadzone w ramach projektów ESA Spark Funding mają charakter komercyjny, oczekuje się, że wnioskodawca zapewni odpowiedni poziom współfinansowania. Chociaż górny limit finansowania ESA jest ustalony dla każdego projektu, kwota współfinansowania jest ustalana na podstawie standardowych zasad ESA i opiera się na wielkości Wykonawcy, który złożył wniosek o finansowanie.

MŚP: 80% ESA – 20% Przedsiębiorca (75,000 EUR / 93,750 EUR)

Duża firma: 50% ESA – 50% Przedsiębiorca (75,000 EUR / 150,000 EUR)

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji projektu. Koszty te muszą zostać poniesione przez beneficjenta w okresie obowiązywania umowy i ujęte w jego księgach rachunkowych. Koszty nie mogą uwzględniać podatku VAT, odsetek ani ceł.

Fundusze ESA Spark powinny zostać wydatkowane w Polsce, chyba że produkt/usługa jest niedostępna lub w przypadku współpracy międzynarodowej (np. twórca produktu znajduje się w Polsce, ale dostawca technologii kosmicznej znajduje się gdzie indziej). W żadnym przypadku kwota ESA Spark Funding PL wydana poza granicami Polski nie może przekroczyć 50%.

Nie, zachęta finansowa ESA Spark Funding nie ma zastosowania w ramach zasady de minimis.

Zazwyczaj rocznie organizuje się około dwóch otwartych zaproszeń do składania wniosków w ramach ESA Spark Funding. Aktualny ostateczny termin ogłaszamy na tej stronie, ale w każdej chwili możesz się z nami skontaktować w sprawie aktualnych lub nadchodzących terminów.

Nie martw się, zadzwoń lub napisz e-mail, a wspólnie się dowiemy.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Bądź na bieżąco i nie przegap okazji biznesowych.