Polityka prywatności i RODO

1. Informacje ogólne

1.1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://esabroker.pl/

1.2. Operatorami serwisu oraz Administratorami danych osobowych są: Absiskey Polska sp. z o.o., Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego, w związku z realizacją projektu ESA Technology Broker & Business Ambasador.

1.3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@esabroker.pl.

1.4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

1.5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • Prowadzenie newslettera
 • Prowadzenie bazy danych rozwiązań technologicznych
 • Obsługa zapytań przez formularz
 • Prezentacja oferty lub informacji
 • Prowadzenie działań w ramach konkursów

1.6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

2.1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

2.2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.

2.3. W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.

2.4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

2.5. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

2.6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 

3. Hosting

3.1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: zenbox.pl

 

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

4.1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.

4.2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

4.3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych.

4.4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4.5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

4.7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

4.8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 

5. Informacje w formularzach

5.1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

5.2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

5.3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu kontaktu, w celach konkursowych, w celach promocyjnych itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy 

 

6. Istotne techniki marketingowe

6.1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

7. Informacja o plikach cookies

7.1. Serwis korzysta z plików cookies.

7.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

7.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

7.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;

7.5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

7.6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), X (X Inc. z siedzibą w USA).

 

8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

8.1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

8.2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

 

9. RODO

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż :

9.1. Współadministratorami danych osobowych są:

 • Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o., z siedzibą: ul. Podole 60, 30-394 Kraków, adres e-mail: biuro@kpt.krakow.pl,
 • Absiskey Polska sp. z o.o., z siedzibą: ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa, adres e-mail: polska@absiskey.com,
 • Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego, z siedzibą: Al. Jerozolimskie 202, 02-485 Warszawa, adres e-mail: biuro@space.biz.pl.

Wspólne administrowanie danymi osobowymi na podstawie art. 26 ust. 1 RODO nie ma wpływu na realizację uprawnień przysługujących Pani/Panu na podstawie RODO.

Ustalonym między Współadministratorami punktem kontaktowym w zakresie ochrony danych osobowych jest: iod@kpt.krakow.pl.

9.2. Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub pochodzę one ze źródeł ogólnodostępnych. Współadministratorzy będą przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu.

9.3. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań informacyjnych, udzielania wsparcia i pomocy w rozwoju firmy, w związku z realizacją projektu ESA Technology Broker & Business Ambasador, w tym prowadzenia bazy firm zainteresowanych współpracą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w związku z udzielanym wsparciem, prowadzonym kontaktem oraz realizacją projektu.

9.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

9.5. Pani/Pana dane mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Współadministratorów np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonym przez jednego z Współadministratorów.

9.6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres trwania współpracy, udzielania wsparcia, prowadzenia kontaktu. Następnie będą przechowywane w bazie CRM przez czas trwania projektu.

9.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji działań wskazanych w punkcie 3.

9.8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) sprostowania danych,

3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

4) przenoszenia danych,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

6) wycofania zgody na przetwarzanie danych – jeżeli podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda, – na zasadach i warunkach wynikających z RODO. Powyższe prawa można realizować poprzez kontakt z jednym ze Współadministratorów lub poprzez e-mail na adres iod@kpt.krakow.pl.

9.9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Współadministratorów niezgodnie z przepisami RODO.

9.10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.